Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013156836. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2025

Paperback Nederlands 2024 9789013176827
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verkooppositie 1848Hoogste positie: 20
Nog niet verschenen, verwacht op 20‑09‑2024
87,95

Samenvatting

Het opstellen van het jaarverslag vergt kennis van de Richtlijnen die hiervoor bepaald worden. Deze vernieuwde uitgave van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving vormt precies het overzichtelijke en toegankelijke naslagwerk dat je hierbij nodig hebt.

Voor het opmaken van de jaarrekening voor een kleine onderneming is het van belang om te beschikken over de juiste kennis omtrent de opgestelde Richtlijnen die je dient te volgen. De jaarlijks terugkerende uitgave van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving, biedt je hierbij het noodzakelijke houvast. De bundel helpt je stapsgewijs om de jaarrekening in goede orde op te stellen.

Deze vernieuwde editie bevat een gestructureerd overzicht van alle Richtlijnen en is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024. De wettelijke regelingen zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW zijn als uitgangspunt genomen. Een onmisbare uitgave om de jaarrekening en het jaarverslag ieder jaar weer op correcte wijze op te stellen.

In deze vernieuwde editie is de inhoud volledig herzien en zijn belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Middels de verticale streep in de kantlijn bij de alinea’s zie je direct welke zaken ten opzichte van de vorige editie inhoudelijk zijn gewijzigd. Zie ‘Ten geleide bij editie 2024’ voor de verwerkte wijzigingen.

Let op! Wijziging aanduiding jaareditie
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft besloten de editie voortaan aan te duiden met het (verslag)jaar waarop deze van toepassing is. Omdat deze editie van toepassing is op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024, betreft dit ‘jaareditie 2024’. Voor de toelichting op alle wijzigingen die zijn doorgevoerd in deze bundel verwijzen wij u naar het Ten Geleide bij editie 2024.

Specificaties

ISBN13:9789013176827
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Verschijningsdatum:20-9-2024
ISSN:

Inhoudsopgave

Voorwoord / 11
Ten geleide bij editie 2024 / 15

Afdeling M MICRORECHTSPERSONEN / 19
M1 Microrechtspersonen / 21
§ M1.1 Algemene uiteenzettingen / 21
§ M1.2 Presentatie en toelichting / 23
§ M1.3 Verwerking en waardering / 24
§ M1.4 Openbaarmaking / 25

Afdeling A ALGEMEEN / 27
A1 Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten / 29
§ A1.1 Inleiding / 29
§ A1.2 Status van de Richtlijnen / 32
§ A1.3 Doelstellingen en uitgangspunten / 33
A2 Verwerking en waardering / 36
§ A2.1 Criteria voor opname en vermelding van gegevens / 36
§ A2.2 Prijsgrondslagen / 39
§ A2.3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa / 46
§ A2.4 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta transacties / 51
§ A2.5 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat / 53
A3 Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel / 56
§ A3.1 Stelselwijzigingen / 56
§ A3.2 Schattingswijzigingen / 59
§ A3.3 Foutherstel / 60
A4 Gebeurtenissen na balansdatum / 63
A5 Verbonden partijen (vervallen) / 67
A6 Openbaarmaking / 68
A7 Overige gegevens (vervallen) / 71
A8 Winstbestemming en verwerking van het verlies / 72

Afdeling B JAARREKENING / 73
B1 Immateriële vaste activa / 75
B2 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen / 82
§ B2.1 Materiële vaste activa / 82
§ B2.2 Vastgoedbeleggingen / 89
B3 Financiële vaste activa en consolidatie / 93
§ B3.1 Financiële vaste activa / 93
§ B3.2 Fusies en overnames / 101
§ B3.3 Consolidatie / 102
§ B3.4 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties / 104
B4 Voorraden / 106
§ B4.1 Algemeen / 106
§ B4.2 Onderhanden projecten in opdracht van derden / 109
B5 Vorderingen en overlopende activa / 110
§ B5.1 Vorderingen / 110
§ B5.2 Overlopende activa / 111
§ B5.3 Onderhanden projecten / 112
B6 Effecten / 118
B7 Liquide middelen / 120
B8 Eigen vermogen / 121
B9 Verplichtingen/Schulden / 130
§ B9.1 Algemeen / 130
§ B9.2 Langlopende schulden / 132
§ B9.3 Kortlopende schulden / 133
§ B9.4 Overlopende passiva / 133
B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen / 135
§ B10.1 Voorzieningen / 135
§ B10.2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen / 140
B11 Leasing / 143
B12 Financiële instrumenten / 147
B13 Winst-en-verliesrekening / 150
B14 Personeelsbeloningen / 155
B15 Belastingen naar de winst / 163
B16 Rente / 170
B17 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun / 172
B18 Toelichting / 175
§ B18.1 Algemeen / 175
§ B18.2 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten / 177
§ B18.3 Dienstverlening uit hoofde van concessies / 178

Afdeling C BIJZONDERE KLEINE RECHTSPERSONEN / 179
C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven / 181
§ C1.1 Algemene uiteenzettingen / 181
§ C1.2 Verwerking en waardering / 183
§ C1.3 Presentatie en toelichting / 185
§ C1.4 Bijzondere onderwerpen / 187
§ C1.5 Overgangsbepaling / 189
C2 Kleine fondsenwervende organisaties / 190
§ C2.1 Algemene uiteenzettingen / 190
§ C2.2 Verwerking en waardering / 191
§ C2.3 Presentatie en toelichting / 192
§ C2.4 Bijzondere onderwerpen / 196
Bijlage 1 Model balans / 198
Bijlage 2 Model van baten en lasten / 199
C3 Kleine zorgaanbieders / 200
§ C3.1 Algemene uiteenzettingen / 200
§ C3.2 Verwerking en waardering / 204
§ C3.3 Presentatie / 204
§ C3.4 Toelichting / 206
§ C3.5 Bijzondere onderwerpen / 207
Bijlage 1 Model voor de toelichting op de balans / 209

Afdeling D BIJLAGEN / 211
D1 Wetteksten / 213
§ D1.1 Tekst van Titel 9 Boek 2 BW / 215
§ D1.2 Tekst van diverse artikelen Boek 2 BW / 256
§ D1.3 Tekst van enkele artikelen van de Handelsregisterwet 2007 / 267
D2 Modellen en besluiten / 269
§ D2.1 Besluit modellen jaarrekening / 271
§ D2.2 Besluit actuele waarde / 279
§ D2.3 Besluit fiscale waarderingsgrondslagen / 290
§ D2.4 Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het besluit actuele waarde, het besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten / 295
§ D2.5 Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening / 305
§ D2.6 Besluit elektronische deponering handelsregister / 306
D3 Handreikingen / 315
§ D3.1 Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door microrechtspersonen / 317
Bijlage / 326
§ D3.2 Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door kleine rechtspersonen / 329
Bijlage / 339
§ D4 Inrichtings- en publicatievoorschriften voor kleine rechtspersonen / 342

Registers / 349
Register wetsartikelen / 351
Onderwerpenregister / 353

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2025