Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Ontslagrecht in hoofdlijnen

Tweede herziene druk van De Wet werk en zekerheid

Gebonden Nederlands 2020 9789013159677
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze tweede druk van ‘De Wet werk en zekerheid’ biedt u een up-to-date overzicht van de hoofdlijnen van het ontslagrecht, met een verdiepende en kritische bespreking van de Wwz en de WAB. Zo krijgt u een helder beeld van dit snel veranderende rechtsterrein en de onderliggende systematiek.

Ontslagrecht in hoofdlijnen is de tweede druk van het in 2018 verschenen boek ‘De Wet werk en zekerheid’. De gewijzigde titel komt voort uit het feit dat niet alleen de Wwz wordt behandeld, maar ook de WAB en een aantal aanverwante onderwerpen. De nieuwe editie biedt de lezer houvast in de snel veranderende wetgeving op het gebied van het ontslagrecht. Het overzicht bevat niet alleen de laatste ontwikkelingen binnen het ontslagrecht als gevolg van de WAB, maar staat ook stil bij baanbrekende jurisprudentie van de Hoge Raad over de Wwz en veranderingen in flexibele arbeidsrelaties.
Ontslagrecht de inhoud
De titel kent een verdiepend karakter. U krijgt als lezer inzicht in belangrijke dwarsverbanden binnen het ontslagrecht en tussen het ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties, het recht omtrent ziekte, re-integratie en werkloosheid. Tal van kernonderwerpen passeren hierbij de revue, waaronder:
- De vaststellingsovereenkomst
- De Uwv-procedure
- De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
- De gevolgen voor het ontslag op staande voet
- De transitievergoeding
- Billijke vergoeding
- Het procesrecht
- De flexibele arbeid
- De zieke werknemer
- De WW

Wanneer u als praktijkjurist of academicus op zoek bent naar verdieping binnen het arbeidsrecht, dan biedt deze titel een schat aan actuele informatie. Daarnaast kunnen ook masterstudenten Arbeidsrecht er hun voordeel mee doen als naslagwerk tijdens hun studie.

Specificaties

ISBN13:9789013159677
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:332
Druk:2
Verschijningsdatum:19-8-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Frans Pennings

F.J.L. Pennings is hoogleraar Internationaal socialezekerheidsrecht aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Utrecht.

Andere boeken door Frans Pennings

Inhoudsopgave

Lijst van auteurs / XI
Afkortingenlijst / XIII

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
F.J.L. Pennings en L.C.J. Sprengers
1.1 Ontwikkelingen in het ontslagrecht / 1
1.2 Inhoud en opzet van dit boek / 6

HOOFDSTUK 2
Beëindiging in overleg met werknemer / 9
E. Wits
2.1 Inleiding / 9
2.2 Instemming met de opzegging / 10
2.3 Wettelijk kader beëindigingsovereenkomst / 11
2.3.1 De beëindigingsovereenkomst in art. 7:670b BW / 11
2.3.2 De beëindigingsovereenkomst binnen het stelsel van ontslagbescherming / 13
2.4 De totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst / 13
2.4.1 Aanbod en aanvaarding / 13
2.4.2 Schriftelijkheidseis / 17
2.5 Aantasting van de beëindigingsovereenkomst / 18
2.5.1 De bedenktermijn / 18
2.5.2 Wilsgebreken / 20
2.6 De beëindigingsovereenkomst als vaststellingsovereenkomst / 23
2.7 Finale kwijting / 25
2.8 Slot / 27

HOOFDSTUK 3
Ontslag om bedrijfseconomische redenen / 29
L.C.J. Sprengers
3.1 Inleiding / 29
3.2 De regelgeving / 29
3.3 De tijdsduur van de procedure bij het UWV / 30
3.4 Bedrijfseconomische redenen / 31
3.5 Uitbesteden / 34
3.6 Afspiegelen / 35
3.6.1 Inleiding / 35
3.6.2 Bedrijfsvestiging / 36
3.6.3 Uitwisselbare functie / 37
3.6.4 Stoelendans / 39
3.6.5 Duur dienstverband / 41
3.6.6 Peildatum / 42
3.7 Beëindigen van andere arbeidsrelaties / 42
3.8 Herplaatsing / 44
3.8.1 Inleiding / 44
3.8.2 Redelijke termijn / 45
3.8.3 Toetsing ex nunc of ex tunc / 47
3.8.4 Inspanningen van de werkgever / 47
3.8.5 Herplaatsing binnen een groep van ondernemingen / 49
3.9 Opzegverboden / 51
3.10 Deeltijdontslag / 51
3.11 Wederindiensttredingsvoorwaarde / 53
3.12 Toetsing in hoger beroep op a-grond / 54
3.13 Herstel/billijke vergoeding / 56
3.14 Afwijkingsmogelijkheden bij cao / 58
3.15 Collectief ontslag / 60
3.16 Ondernemingsraad / 61
3.16.1 Inleiding / 61
3.16.2 Toetsing van de raadpleging ondernemingsraad door het UWV / 61
3.16.3 Sociaal plan / 63
3.17 Slot / 64

HOOFDSTUK 4
De ontbindingsprocedure / 67
E. Knipschild en T. Ridder
4.1 Inleiding / 67
4.2 Een schets van de ontbindingsprocedure / 67
4.3 Ontbinding op verzoek van de werkgever / 69
4.3.1 Ontbinding op grond van frequent ziekteverzuim (de c-grond) / 69
4.3.2 Ontbinding op grond van disfunctioneren (de d-grond) / 71
4.3.3 Ontbinding op grond van verwijtbaar handelen of nalaten (de e-grond) / 73
4.3.4 Ontbinding wegens een ernstig gewetensbezwaar (de f-grond) / 74
4.3.5 Ontbinding op grond van verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond) / 75
4.3.6 Ontbinding wegens ‘andere omstandigheden’ (de h-grond) / 77
4.3.7 De cumulatiegrond (de i-grond) / 79
4.3.8 Ontbinding bij ontbreken tussentijdse opzegmogelijkheid / 81
4.4 De rol van opzegverboden in de ontbindingsprocedure / 82
4.5 Beëindigingstermijn / 84
4.6 Ontbindingsverzoek werknemer / 85
4.7 Ontbinding wegens wanprestatie / 86
4.8 Voorwaardelijke ontbinding / 88
4.9 De gedeeltelijke ontbinding / 91
4.10 De pro-forma-ontbinding / 92
4.11 Slot / 94

HOOFDSTUK 5
Transitie- en billijke vergoeding / 95
F.J.L. Pennings
5.1 Inleiding / 95
5.2 De transitievergoeding / 96
5.2.1 Grondslag van de transitievergoeding / 96
5.2.2 Voorwaarden voor de transitievergoeding / 100
5.2.3 Specifieke groepen die uitgezonderd zijn / 109
5.2.4 Langdurig arbeidsongeschikte werknemers / 116
5.2.5 Bedrijfseconomisch ontslag / 120
5.2.6 Bedrijfsbeëindiging wegens pensionering, ziekte of overlijden / 122
5.2.7 Faillissement, surseance van betaling en betaling in termijnen / 123
5.2.8 Hoogte van de transitievergoeding / 123
5.2.9 Aftrek van employability-kosten van de transitievergoeding / 131
5.3 De billijke vergoeding / 134
5.3.1 Inleiding / 134
5.3.2 Grondslag van de billijke vergoeding / 135
5.3.3 Schema billijke vergoeding / 136
5.3.4 Billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever / 137
5.3.5 Billijke vergoeding als er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever / 138
5.3.6 Hoogte van de billijke vergoeding / 139
5.4 Conclusie / 144

HOOFDSTUK 6
Het ontslag op staande voet / 149
S.F. Sagel en M.B. Kerkhof
6.1 Inleiding / 149
6.2 De drie vereisten / 149
6.2.1 De dringende reden / 149
6.2.2 Onverwijldheidseis / 150
6.2.3 Mededelingseis / 152
6.3 Vervaltermijnen / 153
6.4 Een niet-rechtsgeldig ontslag op staande voet – de werknemer heeft de keuze
uit twee routes / 156
6.4.1 Route I – vernietiging / 156
6.4.2 Route II – berusting in het einde van de arbeidsovereenkomst en een verzoek tot betaling van diverse vergoedingen / 165
6.5 Transitievergoeding en ontslag op staande voet / 168
6.6 De wijziging van eis (of: de ‘switch’) / 169
6.7 Ontslag op staande voet; pro’s en contra’s onder de Wwz / 170

HOOFDSTUK 7
Arbeidsprocesrecht / 175
F.G. Laagland
7.1 Procederen onder de Wwz / 175
7.2 Voegen en splitsen / 175
7.3 Eiswijziging in eerste aanleg en hoger beroep / 178
7.4 Toepassing van het bewijsrecht / 181
7.4.1 Mediant-beschikking / 181
7.4.2 Bewijzen en aannemelijk maken: de d- en g-grond / 182
7.4.3 Gezag van gewijsde / 185
7.5 Vervaltermijnen in het licht van art. 6 EVRM / 187
7.6 Appelprocesrecht: toetsing ex nunc of ex tunc in ontbindingszaken? / 190
7.6.1 Algemeen / 190
7.6.2 Kantonrechter ontbindt arbeidsovereenkomst / 191
7.6.3 De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af / 192
7.6.4 Bijkomende complexiteit bij een bedrijfseconomisch ontslag / 194
7.7 Bijzondere procesbepaling van art. 7:683 BW / 195
7.8 Toepassing van Nederlands procesrecht in internationale arbeidsrelaties / 199
7.9 Afronding / 202

HOOFDSTUK 8
Flexibele arbeid / 203
N. Zekić
8.1 Inleiding / 203
8.2 Beleid ten aanzien van flexibele arbeid / 204
8.3 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / 206
8.3.1 Einde van rechtswege en de transitievergoeding / 206
8.3.2 Aanzegplicht / 207
8.3.3 Ketenregeling / 210
8.3.4 Afwijken van de ketenregeling bij cao / 214
8.4 Driehoeksverhoudingen / 216
8.4.1 Uitzendovereenkomst / 217
8.4.2 Payrollovereenkomst / 220
8.5 Oproepovereenkomst / 222
8.6 Conclusies / 226

HOOFDSTUK 9
De zieke werknemer en het ontslagrecht / 229
P.H. Burger
9.1 Inleiding / 229
9.2 De zieke werknemer en ontslag op bedrijfseconomische gronden / 230
9.2.1 Oogmerk van het verruimde opzegverbod / 230
9.2.2 Wanneer is het opzegverbod van toepassing? / 231
9.2.3 Bewijs(last) voor het al dan niet van toepassing zijn van het opzegverbod bij ziekte / 233
9.2.4 Opzegverbod bij een (niet) volledige bedrijfsbeëindiging ex art. 7:670a, lid 2d, BW / 234
9.3 Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) / 235
9.4 De zieke werknemer en ontslag op andere gronden / 237
9.4.1 Geen verband met arbeidsongeschiktheid / 237
9.4.2 Ontbinding in het belang van de werknemer / 241
9.5 Niet-nakomen door werknemer van de re-integratieverplichting (e-grond) / 241
9.6 Ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever met betrekking tot re integratieverplichtingen / 244
9.7 Veelvuldig ziekteverzuim (c-grond) / 245
9.8 De zieke werknemer en de combinatiegrond / 247
9.9 Ontslag van de zieke werknemer en sociale zekerheid / 248
9.10 Besluit / 249

HOOFDSTUK 10
De Werkloosheidswet en ontslag / 251
P.S. Fluit
10.1 Inleiding / 251
10.2 Fictieve opzegtermijn en benadeling / 251
10.2.1 Opzegging en een slechte financiële situatie / 251
10.2.2 Het niet (tijdig) vragen van een ontslagvergoeding en benadeling / 252
10.2.3 Fictieve opzegtermijn en de beëindigingsovereenkomst / 253
10.2.4 Fictieve opzegtermijn en ontbinding / 254
10.3 Verwijtbare werkloosheid / 254
10.3.1 De verwijtbaar dringende reden / 254
10.3.2 Wwz-ontslaggronden en de WW (behalve de e-grond) / 255
10.3.3 De e-grond en de WW, (ernstige) verwijtbaarheid en de dringende reden / 255
10.3.4 Beëindiging ‘door of op verzoek van de werknemer’ / 259
10.4 Passende arbeid behouden en aanvaarden / 262
10.4.1 Het onderscheid tussen passende arbeid behouden en passende arbeid aanvaarden / 262
10.4.2 Passende arbeid behouden en aanvaarden onder de Wwz / 264
10.5 WW en ontslagvergoedingen / 265
10.6 Bekorting en reparatie van de WW-uitkering / 268
10.6.1 Bekorting duur en wijziging opbouw / 268
10.6.2 Reparatie / 269
10.7 Premiedifferentiatie WW / 270
10.8 Afsluiting / 273

HOOFDSTUK 11
Waardering van Wwz en WAB / 275
F.J.L. Pennings en L.C.J. Sprengers
11.1 De doelstellingen van de Wwz en de WAB / 275
11.2 De ontslaggronden / 276
11.3 Transitievergoeding en billijke vergoeding / 278
11.3.1 Transitievergoeding / 278
11.3.2 De billijke vergoeding / 280
11.4 Het procesrecht / 281
11.5 Flexibele arbeidsrelaties / 281
11.6 De zieke werknemer / 283
11.7 WW-aanpassingen / 284
11.8 Slot / 284

Bibliografie / 287
Jurisprudentieregister / 297

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Ontslagrecht in hoofdlijnen