Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Omgevingsrecht / Publiekrecht. Editie 2019-2020

Paperback Nederlands 2019 9789012404860
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Publiekrecht omvat een scala aan wetgeving waaronder staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal wetten waarin de overheid - vaak via allerlei vergunningstelsels - sturing geeft aan de maatschappij.

Het omgevingsrecht maakt daarvan een belangrijk deel uit en ook dat komt uitgebreid aan de orde. Het boek is zeer geschikt voor een brede groep lezers: zowel degenen die beginnen aan een studie als degenen die al ver gevorderd zijn in het omgevingsrecht dat met name het bouwrecht, het ruimtelijke-ordeningsrecht en het milieurecht omvat.

Omgevingsrecht/publiekrecht geeft in heldere taal een diep inzicht in de materie, met onder meer verwijzingen naar uitspraken in de jurisprudentie en met een consequente verwijzing naar relevante wetsartikelen.

De jarenlange ervaring van de auteur in zowel het onderwijs als in de dagelijkse praktijk van het bestuursrecht en het omgevingsrecht heeft geleid tot een boek waarin is gedacht aan zowel volledigheid als overzichtelijkheid, waarbij de leesbaarheid en de logica van de opbouw steeds voorop hebben gestaan. De lezer raakt gaandeweg bekend met het ‘juridische denken’ en raakt vertrouwd met het omgaan met wetboeken en het interpreteren van wetteksten.

Specificaties

ISBN13:9789012404860
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:584
Uitgever:Sdu
Druk:13
Verschijningsdatum:5-8-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Voorwoord / 17
Lijst van veelgebruikte afkortingen / 23

Hoofdstuk 1 Algemene inleiding / 25
1.1 Recht is een middel / 25
1.2 Eigenrichting / 26
1.3 Onderverdelingen in het recht / 26
1.4 Interpretatiemethoden en redeneervormen, duidelijke en vage wetten / 28
Hoofdstuk 2 Staatsrecht / 31
2.1 De scheiding der machten / 37
2.2 Regelgeving en uitvoering op rijksniveau / 38
2.2.1 De grondrechten / 38
2.2.2 Organieke wetten / 39
2.2.3 De onschendbaarheid van de koning / 39
2.2.4 Enkele belangrijke begrippen / 40
2.2.5 De koning / 40
2.2.6 De ministers / 40
2.2.7 De Staten-Generaal / 41
2.2.8 De Raad van State / 42
2.2.9 Gemeenten en provincies, waterschappen en andere openbare lichamen / 42
2.2.10 Het wijzigen van de Grondwet / 43
2.3 Regelgeving en uitvoering op rijksniveau / 43
2.3.1 Wetten in formele zin / 45
2.3.2 Algemene Maatregelen van Bestuur / 46
2.3.3 Ministeriële regelingen / 48
2.4 Regelgeving en uitvoering op provinciaal niveau / 49
2.5 Regelgeving en uitvoering op gemeentelijk niveau / 50
2.5.1 De gemeenteraad / 50
2.5.2 Het college van B&W / 54
2.5.3 De burgemeester / 54
2.6 Regelgeving op internationaal niveau / 54
2.6.1 Europees recht / 56
2.6.2 De instellingen binnen de EU / 58
2.6.3 EU-regelgeving / 60
2.7 De verschillende rechters in ons rechtssysteem / 63
2.8 Strijd van ‘hogere’ en ‘lagere’ regelingen / 66
2.9 Overige bestuursorganen / 69
2.9.1 De waterschappen / 69
2.9.2 Openbare lichamen voor beroep en bedrijf / 70
Hoofdstuk 3 De Algemene wet bestuursrecht / 71
3.1 Belangrijke begrippen / 72
3.1.1 Bestuursorgaan / 72
3.1.2 Het besluitbegrip / 73
3.1.3 Het belanghebbende-begrip / 76
3.2 De begrippen besluit, beschikking, a.v.v. en b.a.s. / 78
3.3 Algemene bepalingen met betrekking tot besluiten / 80
3.3.1 Ondersteuning/vertegenwoordiging / 80
3.3.2 Doorzendplicht / 80
3.3.3 Geschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) / 80
3.3.4 Ongeschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) / 82
3.3.5 Communicatie via ICT / 85
3.4 Procedures rond besluiten / 86
3.4.1 Hoofdlijnen van de totstandkoming van een beschikking / 86
3.5 De gewone procedure tot aan de afgifte van de beschikking / 87
3.5.1 De aanvraag – indienen en in behandeling nemen / 87
3.5.2 De voorbereiding en de inhoud van de beschikking / 89
3.5.3 Beleidsregels en pseudowetgeving / 92
3.5.4 Afronding van de procedure / 96
3.6 De gewone procedure na afgifte van de beschikking – bezwaar ofadministratief beroep / 97
3.6.1 De bezwaarschriftprocedure / 99
3.6.2 De procedure via administratief beroep / 104
3.6.3 De fase na bezwaarschrift of administratief beroep – beroep bij de rechter / 105
3.7 De procedure via afdeling 3.4 van de Awb (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) / 106
3.8 Varia / 109
3.8.1 Nieuwe aanvraag / 109
3.8.2 Ontwikkelingen tijdens de fase van bezwaar of beroep / 110
3.8.3 Ambtshalve genomen beschikkingen; intrekken van beschikkingen / 110
3.8.4 Samenhangende besluiten en coördinatie / 111
3.9 Beroep bij de bestuursrechter / 113
3.9.1 Vooronderzoek en zitting / 114
3.9.2 Uitspraak / 118
3.9.3 De toetsingsgronden van de rechtbank / 124
3.9.4 Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden en feiten / 125
3.9.5 Tegen welke besluiten is geen beroep mogelijk / 126
3.9.6 Absolute en relatieve competentie / 127
3.9.7 De vereenvoudigde en de versnelde procedure / 128
3.9.8 Andere procedures en andere hoogste bestuursrechters / 128
3.9.9 Termijnoverschrijding door het bestuursorgaan, dwangsom en lex silencio positivo / 130
3.9.10 Voorlopige voorziening (schorsing) / 134
3.9.11 Onmiddellijke uitspraak / 136
3.9.12 Griffierecht / 136
3.9.13 Schadevergoeding / 137
3.9.14 Hoger beroep / 141
3.10 Klachtbehandeling en de ombudsman / 143
3.10.1 Klachtbehandeling / 143
3.10.2 De ombudsman / 144
3.11 De grenzen tussen publiekrecht en privaatrecht / 144
3.11.1 De burgerlijke rechter als restrechter / 144
3.11.2 De twee-wegenleer / 146
3.12 Subsidies / 147
3.12.1 Algemeen / 147
3.12.2 Subsidieverlening / 148
3.12.3 Subsidievaststelling / 149
3.13 Handhaving / 150
3.13.1 Toezicht / 154
3.13.2 Last onder bestuursdwang / 154
3.13.3 Last onder dwangsom / 158
3.13.4 Bestuurlijke boete / 161
3.13.5 Procedure van de bestuurlijke boete / 164
3.13.6 Strafrechtelijke handhaving / 165
3.13.7 Civielrechtelijke handhaving / 167
3.14 Gedogen / 168
3.15 Mandaat en delegatie / 169
3.15.1 Mandaat / 170
3.15.2 Delegatie / 171
3.15.3 Attributie / 171
3.16 Toezicht op bestuursorganen / 172
3.16.1 Preventief toezicht / 172
3.16.2 Repressief toezicht / 172
3.17 Bestuursrechtelijke geldschulden / 173
3.17.1 Vaststelling van geldschulden / 174
3.17.2 Verzuim en rente / 175
3.17.3 Verjaring / 176
3.17.4 Aanmaning en invordering / 176
3.17.5 Bezwaar en beroep / 177
Hoofdstuk 4 De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / 179
4.1 Welke – voorheen afzonderlijke – vergunningen vallen binnen het bereik van de Wabo? / 180
4.2 Het aanvragen van de omgevingsvergunning / 183
4.3 Bij wie aanvragen / 184
4.4 Verdere procedure – meestal via de gewone procedure / 184
4.5 Verdere procedure – soms via de uov / 186
4.6 Het wel of niet verlenen van de omgevingsvergunning en zo ja onder welke voorwaarden / 187
4.7 Wijzigen en intrekken van vergunningen / 188
4.8 Adviezen en verklaringen van geen bedenkingen / 189
4.9 Verlening van de omgevingsvergunning in fasen / 190
4.10 Deelomgevingsvergunning / 191
4.11 Het aanvragen en verlenen van de omgevingsvergunningen op basis van art. 2.2, lid 1 Wabo / 192
4.12 Koppeling met vergunning Waterwet en melding Activiteitenbesluit / 193
4.13 Aangehaakte vergunningen / 193
4.14 Beroep tegen omgevingsvergunningen / 194
4.15 Handhaving / 194
Hoofdstuk 5 De Wet milieubeheer en de omgevingsvergunning voor het oprichten of het veranderen van een inrichting / 197
5.1 Termen en definities / 199
5.2 Adviesorganen / 200
5.3 Plannen / 201
5.4 Milieukwaliteitseisen / 204
5.4.1 Probleem: fijnstof (zwevende deeltjes) en NOx / 205
5.4.2 Het Besluit externe veiligheid inrichtingen / 206
5.5 Milieu-effectrapportage (m.e.r.) / 208
5.6 Vergunningen en algemene regels / 209
5.6.1 Algemeen / 209
5.6.2 De opbouw van het systeem / 211
5.6.3 Het Activiteitenbesluit / 212
5.6.4 Omgevingsvergunningplichtige bedrijven / 217
5.6.5 In behandeling nemen van de aanvraag / 220
5.6.6 IPPC-installaties / 223
5.6.7 Verplichtingen na afgifte van de vergunning / 224
5.6.8 Herziening van omgevingsvergunningen / 224
5.6.9 Diverse kleine onderwerpen / 225
5.6.10 Legaliseren van wijzigingen met alleen neutrale of positieve gevolgen voor het milieu via een vereenvoudigde procedure / 227
5.6.11 Procedure van de vergunning voor het oprichten of het veranderen van een inrichting / 228
5.6.12 Samenvatting van 5.6.1 – 5.6.11 / 228
5.6.13 Regeling in de periode vóór de Wabo / 229
5.7 Stoffen en producten / 229
5.8 Afvalstoffen / 230
5.8.1 Inleiding / 230
5.8.2 Preventie / 231
5.8.3 Soorten afvalstoffen / 233
5.9 Geluid / 235
5.10 Andere handelingen / 239
5.11 Milieuverslaglegging / 240
5.12 Coördinatie / 240
5.13 Financiële bepalingen / 241
5.14 Emissiehandel / 241
5.15 Ongewone voorvallen / 242
5.16 Handhaving / 243
5.17 Beroep / 243
Hoofdstuk 6 Overige milieuregelgeving / 245
6.1 De Wet geluidhinder / 245
6.1.1 Het bereik van de Wgh / 245
6.1.2 Termen en definities / 246
6.1.3 Zones langs (gemeentelijke en provinciale) wegen / 248
6.1.4 Zones rond industrieterreinen / 249
6.2 De Waterwet / 251
6.3 De Wet bodembescherming / 255
6.3.1 Inleiding / 255
6.3.2 Bodembescherming / 257
6.3.3 Bodemsanering / 258
6.3.4 Stapsgewijze aanpak van bodemonderzoek en bodemsanering van verontreiniging van vóór 1987 / 258
6.3.5 Dwangmaatregelen (bevelen) / 262
6.3.6 Saneringsplicht en bedrijvenregeling / 263
6.3.7 Grootschalige bodemsanering in eigen beheer / 263
6.3.8 De vrije-woonkeusregeling / 264
6.3.9 Kostenverhaal en ongerechtvaardigde verrijking / 264
6.3.10 Het Besluit bodemkwaliteit / 264
6.4 De Wet ammoniak en veehouderij / 268
6.4.1 De ecologische hoofdstructuur (nationaal natuurnetwerk) / 269
6.4.2 De aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden / 270
6.4.3 Gevolgen voor de omgevingsvergunningverlening / 270
6.5 De Wet geurhinder en veehouderij / 272
6.5.1 Termen en definities / 273
6.5.2 Indeling in gebieden en andere variabelen / 274
6.5.3 Het normenstelsel / 275
6.5.4 Dierenverblijven voor dieren met geuremissiefactoren / 275
6.5.5 Dierenverblijven voor dieren zonder geuremissiefactoren / 276
6.5.6 Extra afstandseisen / 276
6.5.7 Afwijkend gemeentelijk beleid / 276
6.5.8 Aanhouden van de vergunningaanvraag / 277
6.5.9 Plattelandswoningen / 277
6.6 De Meststoffenwet / 278
6.6.1 Kwaliteit van meststoffen / 279
6.6.2 Gebruiksnormen / 279
6.6.3 Productiebegrenzing / 280
6.6.4 Mestboekhouding – verantwoording over hoeveelheden en over de wijze van afvoer / 282
6.6.5 Vervallen van melkquota – toename van mest van melkrundvee, verplichte grondaankoop, inperking/afroming van fosfaatrechten / 283
6.6.6 Beroep / 287
6.6.7 Handhaving / 287
6.7 De Interimwet stad-en-milieubenadering / 287
Hoofdstuk 7 De Huisvestingswet 2014 en de Leegstandwet / 291
7.1 De Huisvestingswet 2014 / 291
7.1.1 Aanleiding en doel / 291
7.1.2 De instrumenten van de Hvw / 292
7.1.3 De huisvestingsvergunning / 294
7.1.4 De onttrekkingsvergunning / 296
7.1.5 De splitsingsvergunning / 297
7.1.6 Verlening en intrekking van onttrekkings- en splitsingsvergunningen / 298
7.1.7 Huisvesting van verblijfsgerechtigden / 298
7.1.8 Varia / 299
7.1.9 Handhaving / 299
7.2 De Huisvestingswet 1993 (vervallen bij Hv-wet 2014) / 299
7.2.1 Delegatie van vergunningverlening was mogelijk / 300
7.2.2 Het voordrachtstelsel / 300
7.2.3 Vordering van woonruimte / 300
7.3 De Leegstandwet / 301
7.3.1 Aanleiding en doel / 301
7.3.2 Anonieme dagvaarding / 302
7.3.3 Wet kraken en leegstand / 302
7.3.4 Beperking van huurbescherming / 304
Hoofdstuk 8 De Wet natuurbescherming / 307
8.1 De Habitatrichtlijn / 308
8.2 De Vogelrichtlijn / 309
8.3 Natura 2000 en EHS – Natuurnetwerk Nederland / 310
8.4 De Wet natuurbescherming – algemeen / 311
8.5 Aanwijzing van gebieden, uitvoering, beheerplan / 316
8.6 Gevolgen van de aanwijzing / 317
8.7 Bestaand gebruik / 319
8.8 Soortenbescherming / 320
8.8.1 Bescherming van vogels / 321
8.8.2 Strikt beschermde soorten, anders dan vogels / 322
8.8.3 Andere beschermde soorten / 323
8.8.4 Exploitatie van (al dan niet strikt beschermde) bedreigde soorten / 324
8.8.5 Bestrijding van schade en overlast / 325
8.8.6 Gedragscodes / 327
8.8.7 Varia / 329
8.9 Houtopstanden, hout en houtproducten / 331
8.10 Procedures voor vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen Wnb / 332
Hoofdstuk 9 De Wet ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning / 335
9.1 Structuurvisies / 338
9.1.1 Inleiding / 338
9.1.2 Inhoud van structuurvisies / 339
9.2 Het gemeentelijke bestemmingsplan / 340
9.2.1 Inleiding / 340
9.2.2 Het kernartikel: art. 3.1 Wro / 343
9.2.3 De drie onderdelen van een bestemmingsplan / 345
9.2.4 De start van de planprocedure: het voorbereidingsbesluit / 361
9.2.5 De opstelling van het ontwerpbestemmingsplan / 366
9.2.6 Ingebouwde flexibiliteit in het plan, waaronder binnenplanse vergunningen / 368
9.2.7 Andere bepalingen/regels in het plan, waaronder overgangsrecht / 374
9.2.8 Niet-verplichte tussenstap: het concept-ontwerpbestemmingsplan / 381
9.2.9 Verdere procedure van het ontwerpbestemmingsplan en het bestemmingsplan / 381
9.2.10 Buitenplanse vergunningen / 384
9.2.11 De beheersverordening / 393
9.2.12 Sturing/ingrijpen door hogere bestuursorganen / 396
9.2.13 Coördinatieregelingen / 399
9.2.14 Beroep / 400
9.3 Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden / 402
9.4 Schadevergoeding – algemeen en planschade / 403
9.4.1 Algemeen / 403
9.4.2 Planschade / 404
9.5 Vergunningen voor de uitvoering van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden (aanlegvergunningen) / 420
9.5.1 Inleiding / 420
9.5.2 Procedure / 421
9.5.3 Aanhouden van de aanvraag omgevingsvergunning / 422
9.6 Sloopvergunning / 425
9.6.1 Inleiding / 425
9.6.2 Procedure / 426
9.7 Overgangsrecht van WRO naar Wro – oude en nieuwe plannen / 427
9.8 Grondexploitatie / 427
9.8.1 Inleiding / 427
9.8.2 Grondexploitatie onder de WRO / 428
9.8.3 Grondexploitatie onder de Wro / 430
9.8.4 De anterieure overeenkomst / 431
9.8.5 Het exploitatieplan / 434
9.8.6 De posterieure overeenkomst / 442
9.8.7 Verhaal via de omgevingsvergunning / 442
9.9 De Wet op de Ruimtelijke Ordening (vervallen per 1 juli 2008) / 443
9.9.1 De voorlopers van de structuurvisies / 443
9.9.2 De voorloper van artikel 3.1 Wro / 444
9.9.3 De drie onderdelen van een bestemmingsplan onder de WRO / 445
Hoofdstuk 10 De Woningwet en de omgevingsvergunning voor het bouwen / 447
10.1 Opbouw en structuur van de wet / 448
10.2 Algemene eisen / 448
10.2.1 Zorgplicht / 448
10.2.2 Voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 / 449
10.3 De aanvraag omgevingsvergunning; wat is een bouwwerk? / 450
10.4 Soorten bouwwerken / 454
10.5 Omgevingsvergunningplicht, uitzonderingen en bijzondere situaties / 454
10.5.1 Voorvraag – geen bouwwerk, mogelijk wel andere vergunning nodig / 454
10.5.2 Geen omgevingsvergunning voor het bouwen vereist, en vaak ook geen vergunning voor een eventuele afwijking van het planologische regime / 455
10.5.3 Overige situaties waarin geen vergunning voor het bouwen is vereist, en ook geen toets aan het bestemmingsplan hoeft plaats te vinden / 456
10.5.4 Bouwwerken waarvoor geen vergunning voor het bouwen is vereist maar die wel moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan of andere planologische regeling / 464
10.5.5 Uitzonderingen op het vergunningvrij bouwen / 465
10.6 Vergunningplichtige bouwwerken / 466
10.6.1 Toetsing van de aanvraag aan de eisen van de Wabo / 468
10.6.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012 / 471
10.6.3 Toetsing aan de bouwverordening / 479
10.6.4 Toetsing aan welstandseisen / 482
10.6.5 Toetsing aan het bestemmingsplan of andere planologische regeling / 484
10.6.6 Toetsing aan de Woningwet / 486
10.6.7 Het wijzigen van de aanvraag, of het bouwen in afwijking van de vergunning / 487
10.7 Toetsing aan de Wet Bibob / 488
10.8 Aanhouden van de aanvraag omgevingsvergunning / 489
10.9 Nog niet van kracht worden van de omgevingsvergunning / 492
10.9.1 Nog niet van kracht worden bij samenloop met vergunning voor het veranderen, verstoren e.d. van een archeologisch monument / 493
10.9.2 Nog niet van kracht worden bij samenloop met Kernenergiewet / 493
10.9.3 Nog niet van kracht worden bij samenloop met Wet bodembescherming
(WBB) / 493
10.10 In behandeling nemen van de aanvraag, verdere procedure / 494
10.11 Tijdelijke omgevingsvergunningen en seizoensgebonden bouwwerken / 495
10.12 Wijzigen of intrekken van de omgevingsvergunning, bouwen in afwijking van de aanvraag / 496
10.13 Regeling in de periode vóór de Wabo / 496
10.14 Hoofdstuk III Ww – Bijzondere bepalingen / 497
10.15 Varia met betrekking tot Hoofdstuk III Ww (oude regelingen) / 499
10.15.1 Aanschrijvingen tot het treffen van voorzieningen / 499
10.15.2 Onbewoonbaarverklaring / 500
10.15.3 Woonvergunning / 500
10.15.4 Verbod om bouwwerken zonder vergunning in stand te laten – geen
‘gedoogrecht’ / 501
10.15.5 Stilleggen van de bouw / 501
10.16 Toegelaten instellingen / 502
10.16.1 Inleiding / 502
10.16.2 Algemene bepalingen (art. 19 – 21f Ww) / 503
10.16.3 De interne organisatie / 505
10.16.4 De relatie met de gemeente / 506
10.16.5 Het werkterrein ‘gebied van de volkshuisvesting’ / 507
10.16.6 Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) / 508
10.16.7 Extern toezicht / 510
10.17 Wooncoöperaties / 510
Hoofdstuk 11 Overige wetgeving, gerelateerd aan bouw- en ruimtelijke- ordeningswetgeving / 513
11.1 De Ontgrondingenwet / 513
11.2 De Erfgoedwet, de Monumentenwet 1988, de omgevingsvergunningen voor het veranderen van een rijksmonument en voor opgravingen / 514
11.2.1 Monumenten / 515
11.2.2 Vergunningen voor het veranderen van een monument / 517
11.2.3 Beschermde stads- en dorpsgezichten / 520
11.2.4 Archeologische monumenten / 521
11.2.5 Opgravingen / 522
11.3 De Luchtvaartwet / 524
11.4 De Wet inrichting landelijk gebied / 524
11.4.1 Landinrichting algemeen / 526
11.4.2 Voorzieningen van openbaar nut / 527
11.4.3 De uitvoering van het inrichtingsplan / 527
11.4.4 Herverkaveling / 527
11.4.5 Ruilverkaveling bij overeenkomst / 528
11.4.6 Kosten / 528
11.5 De Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (inmiddels ingetrokken) / 529
11.5.1 De leefmilieuverordening (LMV) / 529
11.5.2 Gevolgen van de LMV / 530
11.5.3 Het stadsvernieuwingsplan / 531
11.6 De Crisis- en herstelwet / 531
11.6.1 Vereenvoudigde en verkorte procedures voor aangewezen projecten / 532
11.6.2 Ontwikkelingsgebieden / 535
11.6.3 De bevordering van innovatie / 535
11.6.4 De facilitering van woningbouwprojecten / 536
Hoofdstuk 12 Overige diverse wetgeving / 539
12.1 De Drank- en Horecawet / 539
12.1.1 Vergunningen / 541
12.1.2 Overige bepalingen / 541
12.2 De Natuurschoonwet 1928 / 542
12.3 De Belemmeringenwet Privaatrecht / 543
12.4 De Wegenwet / 545
12.5 De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken / 548
12.6 De Wet openbaarheid van bestuur / 550
12.6.1 Inleiding / 550
12.6.2 Generieke uitzonderingen / 551
12.6.3 Specifieke uitzonderingen / 551
12.7 De Wet voorkeursrecht gemeenten / 556
12.7.1 Welke grondgebieden kunnen worden aangewezen, en hoelang geldt het voorkeursrecht? / 558
12.7.2 Procedure en kenbaarheid voor de rechthebbenden / 558
12.7.3 Aanbiedingsplicht aan de gemeente / 559
12.7.4 Nietigheid van schijnconstructies – zelfrealisatie / 562
Hoofdstuk 13 De Onteigeningswet / 565
13.1 Beperking van de mogelijkheden tot onteigening / 566
13.2 Voormalige Nutswet / 566
13.3 Andere procedures tot onteigening / 567
13.4 Onteigening op basis van hoofdstuk IV, titel IV Onteigeningswet / 567
13.5 De administratieve procedure / 568
13.5.1 Inspraak voorafgaand aan het raadsbesluit / 568
13.5.2 Belangrijke wijziging per 31 maart 2010 / 569
13.5.3 Zelfrealisatie / 570
13.5.4 Koppeling met de Wet ruimtelijke ordening / 570
13.6 De gerechtelijke procedure / 572
13.6.1 Minnelijke overeenkomst / 572
13.6.2 Dagvaarding te onteigenen partij / 572
13.6.3 Procedure bij de rechtbank / 572
13.6.4 De hoogte van de vergoeding / 573
13.6.5 Gevolgen van termijnoverschrijding / 574
13.7 Wat kan onteigend worden? / 575
13.8 Kosten van de procedure; hoger beroep / 575
13.9 Versnelde procedures / 576

Trefwoordenregister / 577

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Omgevingsrecht / Publiekrecht. Editie 2019-2020